OVER DE STICHTING COCO COLLECTIEF


Naam: 

Stichting Coco Collectief

Bestuurssamenstelling:

Aat Klompenhouwer, voorzitter

Rixt Runia, secretaris

Louis van der Elst, penningmeester

De bestuursleden van Stichting het Coco Collectief hebben geen met deze bestuursfunctie conflicterende belangen en/of functies.


Culturele ANBI:

De Stichting Coco Collectief heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

• Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen

• Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)

• Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.


RSIN nummer:
856306940

Contactgegevens stichting (postadres):
Dommelstraat 48
3313CK Dordrecht
cococollectief@gmail.com
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. - het voor publiek uitvoeren en daarvoor arrangeren en (laten) componeren van muziek, in het bijzonder de zangkunst, in de bijzondere samenstelling van het Coco Collectief (de focus ligt hierbij op de Liedkunst) alsmede,
- het stimuleren van de zangkunst door onder andere educatie;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door onder andere nieuwe interpretaties van bestaand(e) muziekwerk(en) de ruimte te geven, door het (theatraal) presenteren van het repertoire in avondvullende of kortere recitals;
het presenteren van repertoire op (sociale) media, internet, televisie, radio, compact disc , film/geluidsopnames en op de eigen website.


Beleidsplan: het bestuur tracht sponsorgelden te verwerven, zodat het Coco Collectief projecten kan verwezenlijken. 


Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding.


Activiteitenverslag: conform het beleidsplan heeft het bestuur getracht sponsorgelden te verwerven, zodat het Coco Collectief projecten kan verwezenlijken. Dat is in 2016 gelukt door middel van steun van het VSB-fonds en enkele kleinere sponsoren. De ontvangen donaties zijn aangewend voor het project ‘Winterreise’.

In 2017 zijn er geen sponsorgelden verworven.


Financiële verantwoording: zie jaarrekening van 2017 onderaan deze pagina.
 
KvK nummer:
65893115
Bankrekeningnummer:
NL98RABO 0310 8694 20

Using Format